بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 12,807 30.39 35,488 20.02 51,681 19.85 69,925 19.9
اوراق مشارکت 26,133 62.01 126,905 71.59 182,756 70.2 270,960 77.11
سپرده بانکی 5,900 14 12,197 6.88 19,736 7.58 9,789 2.79
وجه نقد 73 0.17 669 0.38 1,947 0.75 101 0.03
سایر دارایی ها -2,889 -6.86 2,003 1.13 4,229 1.62 597 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,937 21.21 31,285 17.65 43,586 16.74 55,974 15.93