بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 20,812 24.52 122,484 19.53 185,274 20.8 209,866 20.43
اوراق مشارکت 59,123 69.65 478,073 76.22 661,303 74.23 773,622 75.33
سپرده بانکی 6,778 7.98 17,557 2.8 27,208 3.05 19,349 1.88
وجه نقد 204 0.24 1,792 0.29 5,030 0.56 30 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,127 -2.51 7,339 1.17 12,095 1.36 24,158 2.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,250 17.96 95,601 15.24 142,427 15.99 163,347 15.9