جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 38,624 20.05 149,830 14.91 208,751 17.89 249,880 19.36
اوراق مشارکت 142,692 74.08 775,652 77.17 870,161 74.55 898,336 69.61
سپرده بانکی 9,232 4.79 39,158 3.9 44,688 3.83 58,108 4.5
وجه نقد 190 0.1 135 0.01 339 0.03 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 159 0.08 26,954 2.68 14,390 1.23 53,821 4.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,576 11.2 84,071 8.36 143,995 12.34 174,552 13.53