جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 29,168 23.44 195,236 21.19 195,445 21.24 153,662 18.92
اوراق مشارکت 89,377 71.81 693,707 75.28 693,187 75.34 630,117 77.59
سپرده بانکی 6,973 5.6 16,570 1.8 9,813 1.07 5,296 0.65
وجه نقد 196 0.16 1,732 0.19 30 0 30 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,346 -1.08 14,257 1.55 21,561 2.34 23,027 2.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,613 17.37 148,952 16.16 149,376 16.24 136,333 16.79