بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,277 33.92 15,625 19.61 26,462 20.62 27,902 20.04
اوراق مشارکت 19,528 58.74 58,327 73.21 91,719 71.46 102,638 73.74
سپرده بانکی 5,499 16.54 5,355 6.72 9,704 7.56 7,464 5.36
وجه نقد 21 0.06 30 0.04 30 0.02 30 0.02
سایر دارایی ها -3,212 -9.66 339 0.43 436 0.34 1,164 0.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,480 22.5 14,757 18.52 23,913 18.63 25,573 18.37