ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف

مدیر صندوق سرمایه گذاری

کارگزاری آریا نوین به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف به همراه توضیحات

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف