ارکان صندوق

کارگزاری آریا نوین به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف به همراه توضیحات