مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصمیمات مجمع10/07 صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف 1398/11/28
آگهی روزنامه صورتجلسه 17مهر98 1398/11/15
آگهی روزنامه صورتجلسه 17 مهر 98 1398/11/15
اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ1398/10/07 1398/10/09
آگهی روزنامه دعوت به مجمع مورخ1398/10/07 1398/09/24
آگهی روزنامه صورتجلسه 31 اردیبهشت 98 1398/09/02
اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 1398/07/17 1398/07/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1398/07/17 1398/07/09
تصمیمات مجمع صندوق صبای هدف مورخ 1398/06/06 1398/06/11
اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 1398/06/06 1398/06/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1398/06/06 1398/05/27
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 98/04/22 - حد نصاب سهام 1398/05/16
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 98/04/22 1398/05/16
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 98/04/11 1398/05/16
اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 1398/04/22 1398/04/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1398/04/22 1398/04/10
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 98/02/31- امیدنامه 1398/03/13
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 98/02/31- اساسنامه 1398/03/05
اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 1398/02/31 1398/03/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1398/02/31 1398/02/19
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف مورخ1397/09/28 1397/10/19
صورتجلسه 970928مجمع صبای هدف اساسنامه-امیدنامه 1397/09/28
تغییرات امیدنامه مورخ 1397/04/31 1397/09/11
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف 1397/01/27
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف 1397/01/27
صورتجلسه_961116_مجمع_صبای_هدف_امید_نامه 1397/01/21
صورتجلسه 961116 مجمع صبای هدف اساسنامه 1397/01/21
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 1396/04/31 1396/05/21
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/04/31 1396/05/21
صورتجلسه تغییر اساسنامه مورخ 07/07/1395 1395/10/22
صورتجلسه تغییرات مجمع مورخ 07/07/1395 1395/10/05
مجمع تغییر اساسنامه مورخ 1395/07/07 1395/07/07
مجامع صندوق مصوبات 1395/05/13