صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند1398 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن1398 1398/12/06
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه1398 1398/11/06
صورتهای مالی میاندوره دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) 1398/10/24
صورتهای مالی میاندوره دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) 1398/10/24
گزارش عملکرد 9ماه منتهی به1398/09/30 1398/10/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به آذر 1398 1398/10/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به آبان 1398 1398/09/03
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/07/30 1398/08/04
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 980631 1398/07/30
صورتهای مالی میاندوره دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) 1398/07/22
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/06/31 1398/07/07
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/05/31 1398/06/05
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده) اصلاحیه 1398/05/07
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/04/31 1398/05/02
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 980331 1398/04/02
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/02
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده) 1398/03/12
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/03/04
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1398/02/22
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده) 1398/02/07
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/01/31 1398/02/04
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 13971229 1398/01/06
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به13971130 1397/12/05
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 13971030 1397/11/09
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر1397 1397/10/26
صورت های مالی میاندوره دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی شده) 1397/10/24
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 1397/09/30 1397/10/17
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/09/11
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 1397/08/30 1397/09/11
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 1397/07/30 1397/08/12
صورتهای مالی ( حسابرسی نشده )صندوق سرمایه گذاری صبای هدف به تاریخ 1397/06/31 1397/07/30
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به1397/06/31 1397/07/10
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به1397/04/31 1397/05/13
صورتهای مالی سال مالی منتهی1396/12/29 صندوق سرمایه گذاری صبای هدف 1397/04/25
گزارش عملکرد از تاریخ 1396/01/01تا 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری صبای هدف 1397/04/25
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 1397/03/31 1397/04/12
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف 1397/04/09
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 1397/02/31 1397/04/09
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف سال 96 1397/02/19
صورتهای مالی ( حسابرسی نشده )صندوق سرمایه گذاری صبای هدف به تاریخ 13961229 1397/02/19
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به1397/01/31 1397/02/19
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 13961229 1397/01/18
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 13961030 1397/01/18
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 13960930 1397/01/18
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/30
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/10/26
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1396 1396/08/27
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/08/27
گزارش عملکرد صندوق برای دوره منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/07/30
صورت‌های میاندوره ای منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/07/30
صورت مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31-03-96 1396/04/31
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31-03-96 1396/04/31
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه و 24 روزه منتهی به 30-12-95 حسابرسی شده 1396/04/25
صورت مالی دوره مالی 9 ماهه و 24 روزه منتهی به 30-12-95-حسابرسی شده 1396/04/25
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31-06-1395 1396/03/31
گزارش عملکرد منتهی به 30-12-1395 1396/03/24
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 1395/06/31 1396/02/31
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 1395/09/30 1396/02/31
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1395- حسابرسی نشده 1396/02/18
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30-12-1395 1396/02/04
صورت های مالی دوره مالی منتهی به 30-09-1395 1395/11/11
صورتهای مالی دوره مالی 140 روزه منتهی به 1395/06/31 1395/09/15